Pozvánka na Valnou hromadu 14-04-2015

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Basketball Nymburk, a.s.,

se sídlem Komenského 589, 288 02 Nymburk,

IČO: 264 89 864.
 

Představenstvo společnosti Basketball Nymburk, a.s., se sídlem Komenského 589, 288 02 Nymburk, IČO: 264 89 864, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7405 (dále „Společnost“), tímto oznamuje, že se dne 14. dubna 2015 od 17:00 hod. koná na adrese Těšnov 1059/1, 110 00 Praha 1, 4. patro, řádná valná hromada Společnosti.

 

Pořad jednání řádné valné hromady Společnosti:

 

1.      Zahájení a kontrola schopnosti valné hromady se usnášet.

2.      Volba orgánů valné hromady.

3.      Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013/2014, zpráva o vztazích, komentář k řádné účetní závěrce za rok 2013/2014, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013/2014.

4.      Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2013/2014, stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2013/2014.

5.      Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013/2014.

6.      Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013/2014.

7.      Rozhodnutí o určení auditora na další účetní období.

8.      Diskuze a závěr.

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva k bodům pořadu jednání, o kterých se nehlasuje:

 
K bodu 1

Vyjádření představenstva:

Zasedání valné hromady zahájí svolavatel valné hromady nebo jím pověřená osoba a zároveň ověří usnášeníschopnost valné hromady.

 
K bodu 2

Vyjádření představenstva:

V souladu s § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále „ZOK“) valná hromada zvolí orgány valné hromady. Volba orgánů valné hromady je nezbytná pro zajištění řádného průběhu valné hromady.

 
K bodu 3

Vyjádření představenstva:

Představenstvo Společnosti seznámí valnou hromadu postupně se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013/2014, se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za minulé účetní období, s účetní závěrkou za rok 2013/2014 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013/2014. Všechny tyto dokumenty jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti každý pracovní den od 9:00 do 16:00.


K bodu 4

Vyjádření představenstva:

Pověřený člen dozorčí rady je podle ustanovení §449 odst. 1 ZOK povinen seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada je povinna v souladu s § 447 odst. 3 ZOK přezkoumat řádnou účetní závěrku za rok 2013/2014 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku a předložit své vyjádření valné hromadě.

 
K bodu 5

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 30. 6. 2014 včetně výroku auditora k účetní závěrce.“

 
Zdůvodnění:

Povinnost schválit účetní závěrku valnou hromadou vyplývá ze ZOK. Účetní závěrka byla ověřena auditorem s výrokem znějícím bez výhrad.

Vybrané údaje z řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2013/2014 (v tis. Kč):

 

Aktiva celkem                           17041                        Pasiva celkem                      17041

Dlouhodobý majetek                     644                        Vlastní kapitál                    -21114

Oběžná aktiva                              7890                        Cizí zdroje                           36802

Časové rozlišení                             8507                      Časové rozlišení                    1353

 

Řádná účetní závěrka je připravena pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti každý pracovní den od 9:00 do 16:00.

 
K bodu 6

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2013/2014, kterým je ztráta ve výši 6.700.498,36 Kč, takto:

Hospodářský výsledek za rok 2013/2014, kterým je ztráta ve výši 6.700.498,36 Kč, bude převeden na účet neuhrazených ztrát z minulých let.“

 
Zdůvodnění:

Společnost doporučuje přijmout toto usnesení, jelikož takovéto rozdělení hospodářského výsledku nejlépe odpovídá zájmům Společnosti a zájmům akcionářů Společnosti.


K bodu 7

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na určení auditora Společnosti pro účetní období roku 2014/2015, kterým bude pověřena společnost ATLAS AUDIT s.r.o., se sídlem K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice,  IČO: 256 52 320.“

 
Zdůvodnění:

Podle §17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění, platí, že

pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, určí auditora její nejvyšší orgán. Nemá-li účetní jednotka nejvyšší orgán nebo auditora tento orgán neurčí, pak ho určí dozorčí orgán této účetní jednotky. Statutární orgán je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem.


K bodu 8

Vyjádření představenstva:

Po vyčerpání programu jednání předseda valné hromady zasedání valné hromady ukončí.

 
V Praze dne 13. března 2015

                                                           Představenstvo společnosti Basketball Nymburk, a.s.


« Zpět

Poslední zápas

ČEZ Basketball NymburkBK ARMEX Děčín
28.05.201989:60Více informací

Kalendář

DOMAVENKUAKCE
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Basketball Nymburk YouTube Channel

SPONZOŘI Facebook
ČEZ
STARLIFE
J&T BANKA
GEOSAN THETA
EPL COND
Velišek  - Podpěra
ADIDAS
LION SPORT
AUTOSALON LOUDA
CAR 4 WAY
Dr. MAX
Renomia
Zepris
VIS
Město Nymburk
Elektro Kutílek
Datonet
DP ComTel
Špára STK
Nota Bene
FALDO
Louda Reality
Crystal Bohemia
Wobenzym
Louda Alform
Inkospor
Barton
Jimsoft s.r.o.
C.L.P.A.
CASIA TOUR
hala
XXL
Hyundai
Molten
Česká televize
Kooperativa
AGEL
Pivovary Lobkowitz
ONDRÁŠOVKA
Redside
VALBEK
Rozehnal a Kuchař
ZENIT
SPORT
Finance Habitation
SUBTERRA
Sev.en EC
© 2010 - Copyright by ČEZ Basketbal Nymburk a.s. All rights reserved.