Pozvánka na Valnou hromadu

 
Pozvánka

na řádnou valnou hromadu společnosti


Basketball Nymburk, a.s.,

se sídlem Komenského 589, 288 02 Nymburk,

IČO: 264 89 864.
 

Představenstvo společnosti Basketball Nymburk, a.s., se sídlem Komenského 589, 288 02 Nymburk, IČO: 264 89 864, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7405 (dále „Společnost“), tímto oznamuje, že se dne 25. června 2014 od 16.30 hod. koná na adrese Těšnov 1059/1, 110 00 Praha 1, 4. patro, řádná valná hromada Společnosti.

 

Pořad jednání řádné valné hromady Společnosti:

 

1.      Zahájení a kontrola schopnosti valné hromady se usnášet.

2.      Volba orgánů valné hromady.

3.      Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012/2013, komentář k řádné účetní závěrce za rok 2012/2013, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012/2013.

4.      Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2012/2013, stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2012/2013.

5.      Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012/2013.

6.      Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012/2013.

7.      Rozhodnutí o určení auditora na další účetní období.

8.      Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu a naložení s finančními prostředky, které se dosud nacházely v rezervním fondu.

9.      Rozhodnutí o změně stanov Společnosti – schválení nového úplného znění stanov.

10. Diskuze a závěr.
 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva k bodům pořadu jednání, o kterých se nehlasuje:

 
K bodu 1

Vyjádření představenstva:

Zasedání valné hromady zahájí předseda představenstva společnosti. Předseda představenstva ověří usnášeníschopnost valné hromady na základě listiny přítomných.

 
K bodu 2

Vyjádření představenstva:

V souladu s § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále „ZOK“) valná hromada zvolí orgány valné hromady. Volba orgánů valné hromady je nezbytná pro zajištění řádného průběhu valné hromady.

 
K bodu 3

Vyjádření představenstva:

Představenstvo Společnosti seznámí valnou hromadu postupně se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012/2013, s účetní závěrkou za rok 2012/2013 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012/2013. Všechny tyto dokumenty jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti každý pracovní den od 9:00 do 16:00.

 
K bodu 4

Vyjádření představenstva:

Pověřený člen dozorčí rady je podle ustanovení §449 odst. 1 ZOK povinen seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada je povinna v souladu s § 447 odst. 3 ZOK přezkoumat řádnou účetní závěrku za rok 2012/2013 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku a předložit své vyjádření valné hromadě.

 
K bodu 5

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 30. 6. 2013 včetně výroku auditora k účetní závěrce.“

 
Zdůvodnění:

Povinnost schválit účetní závěrku valnou hromadou vyplývá ze ZOK. Účetní závěrka byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

Vybrané údaje z řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2012/2013 (v tis. Kč):

 
Aktiva celkem                             9597                        Pasiva celkem                        9597

Pohledávky za upsaný ZK                 0                        Vlastní kapitál                    -14414

Dlouhodobý majetek                     177                        Cizí zdroje                           19801
Oběžná aktiva                              9305                        Časové rozlišení                    4210

Časové rozlišení                            115                        VH za účetní období             -2153

 

Řádná účetní závěrka je připravena pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti každý pracovní den od 9:00 do 16:00.

 
K bodu 6

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2012/2013, kterým je ztráta ve výši 2.153.509,13 Kč, takto:

Hospodářský výsledek za rok 2012/2013, kterým je ztráta ve výši 2.153.509,13 Kč, bude převeden na účet neuhrazených ztrát z minulých let.“

 
Zdůvodnění:

Společnost doporučuje přijmout toto usnesení, jelikož takovéto rozdělení hospodářského výsledku nejlépe odpovídá zájmům Společnosti a zájmům akcionářů Společnosti.


K bodu 7

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na určení auditora Společnosti pro účetní období roku 2013/2014, kterým bude pověřena společnost ATLAS AUDIT s.r.o., se sídlem K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice,  IČO: 256 52 320.“

 
Zdůvodnění:

Podle §17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění, platí, že

pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, určí auditora její nejvyšší orgán. Nemá-li účetní jednotka nejvyšší orgán nebo auditora tento orgán neurčí, pak ho určí dozorčí orgán této účetní jednotky. Statutární orgán je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem.


K bodu 8

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na zrušení rezervního fondu ke dni konání valné hromady s tím, že peněžní prostředky z rezervního fondu budou k tomuto dni převedeny na účet neuhrazených ztrát z minulých let.“

 
Zdůvodnění:

ZOK s účinností od 1. ledna 2014 zrušil dosavadní povinnost akciových společností vytvářet rezervní fond. Představenstvo navrhuje rezervní fond ke dni konání valné hromady zrušit a uvolněné peněžní prostředky převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

 
K bodu 11

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov ve znění předloženém představenstvem Společnosti.“

 
Zdůvodnění:

Podle § 777 odst. 2 ZOK je společnost povinna přizpůsobit stanovy donucujícím ustanovením ZOK do 30. června 2014. S ohledem na uvedené ustanovení ZOK je navrženo přijetí nového úplného znění stanov Společnosti, které zohledňují veškeré změny provedené ZOK. Návrh nového úplného znění stanov je akcionářům k dispozici k nahlédnutív sídle Společnosti každý pracovní den od 9:00 do 16:00.


K bodu 13

Vyjádření představenstva:

Po vyčerpání programu jednání předseda valné hromady zasedání valné hromady ukončí.

 
Výzva všem akcionářům Společnosti:

Představenstvo Společnosti vyzývá akcionáře, aby nejpozději do dne konání valné hromady předložili Společnosti v písemné formě číslo bankovního účtu pro účely vedení evidence akcionářů v seznamu akcionářů. Podle § 349 ZOK je Společnost povinna poskytovat veškerá peněžitá plnění ve prospěch akcionářů vlastnících listinné akcie na jméno výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. Po dobu prodlení akcionáře se sdělením čísla bankovního účtu není Společnost povinna vyplatit akcionáři jakékoli plnění (např. podíl na zisku) a Společnost po tuto dobu není v prodlení s výplatou podílu na zisku nebo jiného plnění akcionáři.


« Zpět

Poslední zápas

ČEZ Basketball NymburkBK ARMEX Děčín
28.05.201989:60Více informací

Kalendář

DOMAVENKUAKCE
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Basketball Nymburk YouTube Channel

SPONZOŘI Facebook
ČEZ
STARLIFE
J&T BANKA
GEOSAN THETA
EPL COND
Velišek  - Podpěra
ADIDAS
LION SPORT
AUTOSALON LOUDA
CAR 4 WAY
Dr. MAX
Renomia
Zepris
VIS
Město Nymburk
Elektro Kutílek
Datonet
DP ComTel
Špára STK
Nota Bene
FALDO
Louda Reality
Crystal Bohemia
Wobenzym
Louda Alform
Inkospor
Barton
Jimsoft s.r.o.
C.L.P.A.
CASIA TOUR
hala
XXL
Hyundai
Molten
Česká televize
Kooperativa
AGEL
Pivovary Lobkowitz
ONDRÁŠOVKA
Redside
VALBEK
Rozehnal a Kuchař
ZENIT
SPORT
Finance Habitation
SUBTERRA
Sev.en EC
© 2010 - Copyright by ČEZ Basketbal Nymburk a.s. All rights reserved.